Aquesta autorització d’utilització del contingut gravat i de la meva imatge, es fa a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil de Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge. L’autorització que aquí es concedeix sobre aquest material tindrà un ús de caràcter cultural i la mateixa no està sotmesa a cap termini temporal ni es limita als l’àmbit nacional de cap país. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal demanades, per als casos en què aquest sigui una persona física, o en el cas de representants d’una persona jurídica, ja sigui pública o privada, seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Associació Clúster de Productes Infantils de Catalunya – KID’S CLUSTER. La finalitat de la recollida i tractament de la informació és la gestió de l’acord subscrit en el cos de el present escrit, així com el manteniment del contacte de les dues parts. En compliment de la normativa vigent, l’Associació Clúster de Productes Infantils de Catalunya – KID’S CLUSTER garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. Així mateix, l’Associació Clúster de Productes Infantils de Catalunya – KID’S CLUSTER informa que no cedirà o comunicarà les dades personals emmagatzemades en els seus fitxers a tercers, excepte en els supòsits legalment previstos o quan sigui necessari per a la prestació de servei. En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte de les seves dades personals, enviant un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu equivalent a: Associació Clúster de Productes Infantils de Catalunya – KID’S CLUSTER, carrer Perú 186, 08020 Barcelona.