Avís Legal i Política de privacitat

AVÍS LEGAL

1. Dades de la companyia
De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa que el titular de la pàgina web Kid’s Cluster (en endavant, el “Lloc Web”) és: ASSOCIACIÓ CLUSTER DE PRODUCTES INFANTILS DE CATALUNYA, societat amb domicili social a C/Perú 196, 08020 Barcelona amb CIF G65373912 i amb adreça de contacte que apareix en la pestanya “Contacte” (en endavant, “Kid’s Cluster”).

2. Finalitat del lloc web
La finalitat del lloc web és únicament informativa, de manera que els seus continguts són insuficients per a la presa de decisions per l’usuari. A través del mateix, Kid’s Cluster facilita als usuaris l’accés i la utilització, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, entre d’altra (en endavant, els “Continguts”).

3. Condicions d’accés i utilització del lloc web
L’accés i / o ús del lloc web està supeditat a les condicions que s’expressen a continuació, així com a la legislació vigent i atribueix a qui accedeix i / o utilitza el Lloc Web la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari” o els “Usuaris”).
En accedir i / o utilitzar el Lloc Web, l’Usuari accepta plenament i sense reserves ni limitacions totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en la Política de Privadesa, en la versió publicada per Kid’s Cluster en el moment en què el usuari accedeix al Lloc Web.
En cas de no acceptar el present Avís Legal, l’Usuari haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el Lloc Web, i ha de abandonar-immediatament.
L’usuari del lloc web ha de tenir en compte que els Continguts oferts per Kid’s Cluster poden no ser exactes o no estar actualitzats. Kid’s Cluster es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’ús i accés a la mateixa . En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web.

4. Disponibilitat i accessibilitat del lloc web
L’Usuari del Lloc Web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-acord amb el present Avís Legal, la Política de Privadesa i la legislació vigent i accepta que l’ús del mateix, així com dels seus Continguts i / o serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat assumint, davant Kid’s Cluster i / o davant de tercers, qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Kid’s Cluster no controla la utilització per part dels usuaris del Lloc Web, els seus Continguts i / o serveis.
Kid’s Cluster es reserva la facultat d’interrompre parcialment o totalment el lloc web en qualsevol moment notificant aquesta circumstància als Usuaris amb la deguda antelació, si això fos raonablement possible. El Lloc web ofereix a l’Usuari la possibilitat de registrar-se. L’Usuari ha de ser un professional sanitari i és responsable d’aportar informació veraç i exacta per al seu registre així com en la subscripció de qualsevol dels serveis disponibles al Lloc Web.

5. Activitats prohibides
L’Usuari no podrà utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, incomplint el present Avís Legal, lesionant els drets i interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Kid’s Cluster, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través del Lloc Web, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(I) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(Ii) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
(Iii) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o l’ordre públic;
(Iv) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
(V) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
(Vi) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(Vii) es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual i / o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
(Viii) violi els secrets empresarials de tercers;
(Ix) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(X) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Kid’s Cluster o de tercers;
(Xi) infringeixi la normativa sobre protecció de dades i secret de les comunicacions;
(Xii) suplanti o intenti suplantar la identitat de la resta d’Usuaris en el Lloc Web;
(Xiii) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, constitueixi competència deslleial;
(XIV) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de Kid’s Cluster o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
(XV) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Lloc Web;
(Xvi) contingui etiquetes HTML diferents d’aquelles expressament autoritzades per Kid’s Cluster.

6. Exempció de responsabilitat
Kid’s Cluster no serà responsable dels danys derivats de l’ús del lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en el mateix es facilita.
Kid’s Cluster no es fa responsable de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web, així com tampoc respondrà pels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni pels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari) , els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari, utilitzat per a la connexió al lloc web, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

7. Responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web al lloc web
L’Usuari no podrà reproduir el lloc web ni podrà establir frames.
Els usuaris que vulguin oferir Continguts del lloc web en la seva pròpia pàgina web podran introduir en la mateixa un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inici del lloc web, sempre que hagin obtingut la prèvia autorització escrita de Kid’s Cluster.
L’Usuari que introdueixi l’enllaç al lloc web no podrà realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Kid’s Cluster, sobre els seus directius ni sobre els continguts subministrats. Així mateix, tampoc podrà declarar ni donarà a entendre de cap manera que Kid’s Cluster ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts a la pàgina web en la qual s’estableix el frame.
Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi el mateix no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Kid’s Cluster.
Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al lloc web no oferiran informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Kid’s Cluster i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi.

8. Responsabilitat per enllaços des del Lloc Web a altres pàgines web
Amb l’objecte d’ajudar a l’Usuari a buscar una altra informació o serveis d’interès, el lloc web pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són propietat de Kid’s Cluster ni estan controlats per aquesta. Kid’s Cluster no controla els continguts, les condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.
L’Usuari reconeix i accepta que l’accés a altres llocs web no suposa que Kid’s Cluster recomani o aprovi el seu contingut, així com que Kid’s Cluster no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari pogués patir a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, oa conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d’aquests llocs web.
Kid’s Cluster només retirarà del lloc web o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer sempre que un òrgan així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

9. Protecció de dades
Kid’s Cluster tractarà les dades personals transmeses a través del seu lloc web d’acord amb la Política de Privadesa.

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial
El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els Continguts, disseny gràfic, codi font, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, posada a disposició, comunicació pública, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de Kid’s Cluster o del titular dels mateixos, llevat que l’Usuari hagi obtingut la prèvia autorització expressa.
Els logos, marques, noms comercials i altres signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc Web estan així mateix protegits per la llei.
L’Usuari no podrà suprimir, manipular, alterar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per Kid’s Cluster o els seus legítims titulars. Kid’s Cluster reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.
Kid’s Cluster no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc Web, els serveis o els continguts.

11. Notificació d’infraccions
Kid’s Cluster es reserva la facultat de cancel·lar l’accés al lloc web a aquells usuaris que infringeixin el present Avís Legal, la Política de Privacitat i / o la legislació vigent en la utilització del mateix.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i / o del lloc web, i, en particular, que infringeixi els seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial , els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol altre dret, haurà d’enviar una notificació a Kid’s Cluster, tal com s’especifica a la secció 12, en la qual es continguin els següents extrems:
(I) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(Ii) identificació dels drets protegits per la legislació vigent que es consideren violats;
(Iii) indicació precisa i concreta dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió, així com de la seva localització en el Lloc Web;
(Iv) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és veraç, exacta i que és el titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat a actuar en nom d’aquest.

12. Contacte
Totes les notificacions i comunicacions per part de l’Usuari a Kid’s Cluster es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes:
(A) Enviament per correu postal a la següent adreça: info @ kids-cluster.com  (b) Enviament a través de la pestanya “Contacte” del lloc web.

13. Legislació i jurisdicció aplicable
El present Avís Legal es regeix i interpreta en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.


POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Introducció
Aquesta Política de Privactiat proporciona la informació essencial en relació amb l’ús que KID’S CLUSTER fa de les seves dades personals. Els termes que regeixen l’ús dels serveis de KID’S CLUSTER es defineixen en el nostre Avís legal.

De manera periòdica, podem desenvolupar nous serveis o oferir serveis addicionals. Si la introducció d’aquests serveis nous o addicionals genera algun tipus de canvi en la forma en què recopilem o processem les seves dades personals, li proporcionarem més informació i els termes o les polítiques addicionals. Llevat que s’indiqui el contrari, quan s’introdueixin aquests serveis nous o addicionals, estaran subjectes a aquesta Política de Privacitat.

L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és:

  • Garantir que comprèn quines dades personals recopilem sobre vostè, els motius pels quals ho fem i amb qui els compartim;
  • Explicar la forma en què utilitzem les dades personals que comparteix amb nosaltres per tal d’oferir-li una gran experiència en utilitzar els serveis de KID’S CLUSTER; i
  • Explicar els seus drets i opcions en relació amb les dades personals que recollim i processem sobre vostè i com protegirem la seva privacitat.

Àmbit d’Aplicació
de KID’S CLUSTER, es compromet a respectar la privacitat de les persones que visiten i utilitzen el seu web allotjada sota la URL www.kids-cluster.com (el “Lloc Web”).
La present Política de Privacitat té com a finalitat informar a l’usuari sobre el tractament de les dades personals que es recullen a través del Lloc Web i dels serveis a aquesta associats, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la normativa que la desenvolupa i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la i protecció de les persones físiques (RGPD).
Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit en la present Política de privacitat.

Responsable del fitxer
Les dades personals de l’usuari que ens faciliti recollides a través del lloc web i aquells que siguin obtinguts de la seva relació amb nosaltres seran incloses en un fitxer o fitxers dels que el responsable es de KID’S CLUSTER, amb domicili social a C/Perú 196, 08020 Barcelona (Espanya).

Finalitats
Si l’usuari contacta amb KID’S CLUSTER a través del lloc web, les seves dades personals s’utilitzaran amb les següents finalitats:

(I) Gestió general: seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres així com prestar-li els serveis que ens hagi sol·licitat.
(Ii) Contacte: s’utilitzaran les dades per a la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per donar-li resposta a les peticions d’informació o a altres consultes que hagués formulat.
(Iii) Registre: s’utilitzaran les dades per gestionar el seu registre a la nostra web i per facilitar per qualsevol mitjà fins i tot per via electrònica com correu electrònic o similar.

Criteris de conservació de les dades.
Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Drets que assisteixen a l’Usuari

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
  • Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@kids-cluster.com

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a KID’S CLUSTER són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Confidencialitat i seguretat
KID’S CLUSTER informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats. Les dades personals dels usuaris seran tractades amb total confidencialitat. KID’S CLUSTER informa que adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, l’usuari és informat que no hi ha cap sistema completament segur.

Dades de tercers
En el cas que l’usuari faciliti dades personals de terceres persones, aquest garanteix haver prèviament informat i obtingut el seu previ consentiment de les condicions i finalitats per a les quals KID’S CLUSTER utilitzarà les seves dades personals. Si KID’S CLUSTER ho requereix, l’usuari haurà d’acreditar haver obtingut aquest consentiment.

Menors
Aquesta pàgina web està destinada únicament majors d’edat.

Qualitat de les dades
Les dades proporcionades per l’usuari hauran de ser exactes i veraces. En cas contrari l’usuari accepta que se li pugui donar de baixa en qualsevol moment i sense previ avís de la web.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
En qualsevol moment l’usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals enviant una comunicació per correu electrònic a info@kids-cluster.com

Spam
KID’S CLUSTER no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.
En el cas que KID’S CLUSTER consideri que certa informació pugui ser d’interès per a l’usuari, es reserva el dret a facilitar-li aquesta informació per correu electrònic, previ el seu consentiment i oferint-li sempre l’oportunitat d’excloure d’aquest servei.

ÚS DE COOKIES
El prestador pel seu compte o per part d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesurament, pot utilitzar cookies quan un usuari navega per l’espai web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant els seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades per l’espai web s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba el web, reculli el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Permet, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitza també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic i controlar el progrés i el número d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació d’aquestes en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar l’espai web, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per l’espai web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o ‘login’.
Les cookies utilitzades en aquest espai web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP
Els serveis de l’espai web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades en els serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT
L’espai web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades per la indústria, com per exemple, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir-ho l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (Https://…), de manera que cap tercer tingui accés a la informació tramesa per via electrònica.